Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2022. augusztus 01. - 2022. augusztus 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
775Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági árszabás):
481.00Ft/l
Gázolaj:
815Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
528Ft/l
LPG autógáz:
390Ft/l
2022. július 01. - 2022. július 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
733Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági árszabás):
481.00Ft/l
Gázolaj:
725Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
528Ft/l
LPG autógáz:
387Ft/l
2022. június 01. - 2022. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági árszabás):
Gázolaj:
684Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
522Ft/l
LPG autógáz:
374Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

A kisvállalati adóval kapcsolatos aktuális tudnivalók

Az adótervezés során a vállalkozás áttekinti a külön­böző adónemek szabályait és kiválasztja a számára legkedve­zőbb meg­oldást, a hatályos törvények által megengedett keretek kö­zött. Az adóév vége közeled­tével tehát érdemes át­gon­dolni a vállalkozásoknak, hogy mely adónem alanyaiként kívánják foly­tatni a következő évet, figyelemmel – egyebek mellett – az adójogszabályok adta lehetőségek­re, a vállal­ko­zás adóévi adataira, valamint az üzleti tervre.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
12

Az elektronikus foglalkoztatotti bejelentések korszerűsítése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) webes felületen mű­ködő Online Nyomtatványkitöltő Alkalma­zá­sa (ONYA) az önkiszolgáló lehetőségek növelését hivatott szolgálni, nem igényli az adózó jelentős köz­rehatását, esetleges felhasználói szintnél nagyobb informatikai hozzáértését. Emellett meg­ad minden szakmai információt, mely az adókötelezettség telje­sítéséhez szükséges.

Használata során az adózónak nem kell különböző ke­retprogramokat és sablonokat telepítenie, azok ver­zióit fris­sítenie, ahhoz

Évfolyam: 
2021
Szám: 
10

Kreativitás a hierarchikus rendben

A csaknem hat év után a NAV-hoz visszatért szak­ember úgy látja, nagy felelősség és komoly te­en­dők hárulnak a hivatalra az adózók ki­szol­gá­lá­sában: a többség ugyanis szabályosan adózik, ha ehhez könnyen érthető és egyszerűen használható online felületeket vehet igénybe. Múltról, jelenről és a jövőről is beszélgettünk Váguj­helyi Ferenc NAV-ot vezető állam­tit­kárral. 
Évfolyam: 
2021
Szám: 
09

Az Egyablakos Rendszer (OSS) adózói regisztrációs felületeinek bemutatása

A teljes egészében elektronikus ügyintézésen alapuló, 2021. július 1-jétől útjára indult Egyablakos Rend­szer (One Stop Shop, röviden OSS) potenciálisan nagyszámú adózót érinthet, ezért feltehetően sokak­ban merül fel ezekben a hónapokban a kérdés, hogy érdemes-e bejelentkezni ebbe a közösségi adózási for­mába. Reményeink szerint hasznos segítséget je­lent­het, ha már a tényleges regisztráció előtt megis­mer­kednek a felülettel és annak lehetőségeivel.

Évfolyam: 
2021
Szám: 
08

A NAV az adó- és vámhatóságon kívüli szerepkörben – új központi adatbázisok

Az Országgyűlés 2021. május 18-án fogadta el a pénz­ügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kap­csolódó adat­szolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvényt (a to­vábbiakban: Afad tv.), amelynek egyes rendelke­zé­sei 2021. május 22-én hatályba léptek.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
07

Az őstermelők adózásával kapcsolatos gyakorlati kérdések

A tavalyi év végén elfogadott, a mezőgazdasági tevé­kenység folytatására vonatkozó új agrárszabályozás bevezetésével párhuzamosan jelentősen módosultak a mezőgazdasági őstermelői tevékenység adózási sza­bályai is.
A személyi jövedelemadóval összefüggő adókö­te­le­zettségek meghatározásához elengedhetetlen az ága­zati szabályok ismerete, különös tekintettel a 2021-es évre vonatkozó átmeneti rendelkezésekre, ezért a cikk célja az egyes adózási szabályok ismertetésén túl az ezek hátterét képező lényegesebb agrárszabályok bemutatása is.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
06

A családi kedvezmény bevallása

A magánszemélyek közül a legtöbben a családi kedvezményt, illetve a családi járulékkedvezményt veszik igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a to­vábbiakban: Szja törvény) alapján érvényesít­he­tő kedvezmények közül. Függetlenül attól, hogy a kedvezményt év végén, vagy akár már év közben érvényesítette-e a magánszemély, az szja bevallásában szerepeltetnie kell.
A következőkben a családi kedvezmény be­val­lásával kapcsolatos fontos tudnivalók kerül­nek bemutatásra gyakorlati példák segítsé­gével.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
05

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése (e-learning)

Rugalmasan szeret tanulni?
Nem szeretne lemaradni az számvitelben bekövetkezett változásokról?
Akkor válassza a Kompkonzult Kft-nél a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező számviteli továbbképzését e-learning keretében!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása, a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabály változások, a saját tőke …és az időbeli elhatárolások számviteli elszámolása (e-learning)

Előadó: Kisgyörgy Ilona

A képzés díja: 13.000 Ft (TM)

Időszak: 2022.06.01-2022.12.31.

Kreditpontok:

  • Könyvviteli szolgáltatást végzők: 8
  • Adótanácsadók: 8
  • Adószakértők: 8
  • Okleveles adószakértők: 8

Szakértő előadónk prezentációja visszanézhető és nem kell a 360 perces kurzust egyhuzamban végighallgatnia, részenként is teljesíthető.

Gyakran ismételt kérdések a személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatban I.

Az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás in­téz­ménye az elmúlt években egy kiforrott, ügyfél­tá­mo­gató, vala­mennyi érintett adózói körre kiterjesz­tett rendszerré állt össze. A rendszer használata mind több ügyfél számára vált rutinná, illetve a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre könnyebben használhatóvá. Azonban a legjobb rend­szereknél is előfordulnak újabb kérdések, illetve új belépők, akik szá­mára hasznos lehet a jellemző kérdések összefog­lalása.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
04

Oldalak