elearning

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása…

Adótanácsadó:8kreditAdószakertő:8kreditOkl.adószakértő:8kreditKönyvviteli szolgáltató:8kredit

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása, a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabály változások, a saját tőke elemeinek számviteli elszámolása, a támogatások és az időbeli elhatárolások számviteli elszámolása

Előadó: Kisgyörgy Ilona

A képzés elérhető: 2022.06.20-2022.12.31 között

I. A számviteli törvény 2022. január 1-től bevezetésre kerülő változásai az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvényben megjelent módosítás alapján (45 perc)

 1.) Szerződés elszámolási egységhez kapcsolódó módosítás

 2.) Fejlesztésre kapott támogatások elszámolásában bekövetkezett módosítás

 3.) Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa számviteli elszámolása

 4.) Regisztrált mérlegképes könyvelőkkel kapcsolatos előírások

 5.) A független könyvvizsgálói jelentés tartalmának bővítése

 6.) A könyvvizsgálói jelentés visszavonása

 7.) Egyéb módosítások (know-how szellemi terméken belüli átsorolása, bekerülési érték meghatározása­)

 8.) Hatálybalépés, első alkalmazás

II. Számvitelre hatással lévő egyéb jogszabályváltozások (45 perc)

PTK változása a saját tőkében következő gyors és lassú tőkevesztéssel kapcsolatosan 

Pótbefizetés jogi előírásainak változása 

Tőkeleszállítás tőkekivonással (jogi előírások) 

Törzstőkén, az alaptőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés 

Pénzbeli hozzájárulás teljesítésének határideje 

Tagi felelősség változása

Módosult a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbehelyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV.28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet, amely lehetővé teszi az ügyvezetés által elfogadott beszámoló passzív státuszba helyezését.

III. A saját tőke elemeinek számviteli elszámolása, a pótbefizetés számviteli elszámolása, közbenső mérleg készítési kötelezettség (Törzstőkén, az alaptőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés), az osztalék és az osztalék elengedés számviteli elszámolása (150 perc)

1. Fogalmak, kapcsolódó mérlegtételek

1.1. A saját tőkével kapcsolatos alapfogalmak

A számvitelben a saját tőke az a szabadon használható saját forrás, amelyet a tulajdonosok időbeli korlát nélkül a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak.

1.2. Jegyzett tőke

A Jegyzett tőke felemelése

A jegyzett tőke leszállítása

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

1.3. Tőketartalék

A jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként nem pénzbeli (vagyoni hozzájárulásként

Tőketartalék növekedésének, csökkenésének esetei, számviteli elszámolása, ha vállalkozónál a tőketartalék növekedésének, csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a tőkeemelésről, a tőkeleszállításáról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával, illetve ha a változás időpontja eltér a bejegyzés időpontjától, akkor a változás időpontjával történik.

1.4 Eredménytartalék

Az eredménytartalék a sajáttőkének azaz eleme, amelyben alapvetően a vállalkozás korábbi tevékenységének eredményéből származó, a beszámolási időszak végén még fel nem használt saját tőketöbblet, vagy megszüntetésre váró tőkehiány testesül meg.

Eredménytartalék növekedés jogcímei

Eredménytartalék csökkentés jogcímei

1.5. Lekötött tartalék

Pótbefizetésként átvett eszköz bekerülési értéke

Lekötött tartalék növekedésének és csökkenésének jogcímei a számviteli törvény szerint        

1.6. Értékelési tartalék értékhelyesbítésből

Ha az értékelésbe bevont eszközök piaci értéke több, mint a könyv szerinti nettó érték, az értékelésből származó különbözetet a saját tőkén belül elkülönítetten, mint értékelési tartalékot kell kimutatni.

1.7. Adózott eredmény

A mérlegben és az eredménykimutatásban szereplő adózott eredménynek mindig meg kell egyezni

2. Közbenső mérleg készítési kötelezettség

A közbenső mérleg elkészítésének szabályait a számviteli törvény tartalmazza. Azt, hogy milyen esetekben kell közbenső mérleget készíteni (osztalékelőleg fizetés, tőkeemelés, felszámolási eljárás stb.), azt egyéb jogszabályok írják (írhatják) elő.

3. Osztalék számviteli elszámolása, az elengedett osztaléktartozás elszámolása

Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad fordulónapi eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék kifizetése után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.

Osztalék és osztalék előleg fizetési szabályok (példa bemutatása)

IV. A kapott támogatások számviteli elszámolása (60 perc)

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni – a számviteli törvény 77. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdés b) pontja, valamint a rendeltetésszerűen használatba vett immateriális javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti – jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás 77. § (2) bekezdés d) pontja, (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés b) pontja szerinti elszámolásakor, illetve a támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni.

1. Támogatások csoportosítása

2. Támogatások formái

– Tevékenységhez kapott – működési támogatás

– Fejlesztéshez kapott támogatás

Könyvelési feladatok Beruházások, fejlesztések megvalósítására kapott támogatás és Működési költségek finanszírozására kapott támogatások esetében

3.  A projektek finanszírozásának módjai

a.) A kedvezményezett által kifizetett számlák alapján (utófinanszírozás)

b.) A kivitelező által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján

c.) Előlegfizetés formájában

V. Időbeli elhatárolások számviteli elszámolása, megjelenése a mérlegben (60 perc)

A számviteli törvény az érvényesítendő alapelvek közé sorolja az időbeli elhatárolás elvét. Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik (időbeli elhatárolás elve)

Az időbeli elhatárolások csoportosítása

  • Bevételek aktív időbeli elhatárolása
  • Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
  • Halasztott ráfordítások
  • Bevételek passzív időbeli elhatárolása
  • Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
  • halasztott bevételek   
Kérjük, hogy a rendezvényen részt vevő nevét adja meg!
Csoportos adóalany esetén a csoportazonosító első 8 számjegye (Áfa tv. 169. § dc) pontja)
A jelentkezés elküldésével kötelezzük magunkat, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részünkre megküldött tanfolyami díjat tartalmazó számlát a tanfolyam kezdetéig kiegyenlítjük.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.